Podmienky používania

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Táto zmluva s používateľom (ďalej len „zmluva“) odkazuje na webovú stránku myhome.desigusxpro.com/sk/ umiestnenú na adrese https://myhome.desigusxpro.com/sk/.

1.2. Stránka „myhome.desigusxpro.com/sk/“ (ďalej len „stránka“) je majetkom správy stránok.

1.3. Táto zmluva upravuje vzťah medzi Správou stránky „myhome.desigusxpro.com/sk/“ (ďalej len Správa stránky) a Používateľom tejto stránky.

1.4. Administrácia stránky si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, doplniť alebo odstrániť doložky tejto dohody bez upozornenia používateľa.

1.5. Používanie stránok používateľom znamená prijatie dohody a zmien vykonaných v tejto zmluve.

1.6. Používateľ je osobne zodpovedný za kontrolu zmien tejto zmluvy.

2. Definícia pojmov

2.1. Pojmy uvedené nižšie majú na účely tejto dohody nasledujúci význam:

2.1.1. „myhome.desigusxpro.com/sk/“ - internetový zdroj umiestnený na doménovom mene https://myhome.desigusxpro.com/sk/, fungujúci prostredníctvom internetového zdroja a súvisiacich služieb (ďalej len „stránka“).

2.1.2. „myhome.desigusxpro.com/sk/“ - stránka obsahujúca informácie o tovare a / alebo službách a / alebo iných hodnotách pre používateľa, predávajúceho a / alebo poskytovateľa služieb, ktorá vám umožňuje prezerať obsah a prihlásiť sa na odber noviniek. , zverejňujte svoje vlastné materiály a komentáre na stránkach tohto webu ...

2.1.3. Správa stránky - oprávnení zamestnanci na správu stránky.

2.1.4. Používateľ stránky (ďalej len používateľ) je osoba, ktorá má prístup na stránku prostredníctvom Internetu a stránku používa.

2.1.5. Obsah stránky (ďalej len Obsah) - chránené výsledky duševnej činnosti vrátane textov literárnych diel, ich názvov, predslovov, anotácií, článkov, ilustrácií, obalov, hudobných diel s textom alebo bez textu, grafiky, textové, fotografické, odvodené, zložené a iné diela, používateľské rozhrania, vizuálne rozhrania, názvy ochranných známok, logá, počítačové programy, databázy, ako aj dizajn, štruktúra, výber, koordinácia, vzhľad, všeobecný štýl a umiestnenie tohto obsahu zahrnutého do Stránka a ďalšie objekty duševného vlastníctva súhrnne a / alebo osobitne obsiahnuté na webovej stránke https://myhome.desigusxpro.com/sk/.

3. Predmet dohody

3.1. Predmetom tejto dohody je poskytnúť používateľovi prístup k informáciám obsiahnutým na tejto stránke.

3.1.1. Stránka poskytuje Používateľovi nasledujúce typy služieb (služieb):

  • poskytnutie možnosti Užívateľovi zverejňovať materiály, komentáre, hodnotiť obsah stránky;
  • schopnosť nahrávať vlastný obsah (texty, fotografie, videá);
  • schopnosť prezerať obsah stránky.

3.1.2. Táto dohoda pokrýva všetky existujúce (skutočne fungujúce) služby (služby) stránky, ako aj všetky následné úpravy a ďalšie služby (služby), ktoré sa objavia v budúcnosti.

3.2. Prístup na stránku je poskytovaný bezplatne.

3.3. Táto dohoda je verejnou ponukou. Prístupom na stránku sa má za to, že používateľ pristúpil k tejto dohode.

3.4. Používanie materiálov a služieb Stránky sa riadi platnou legislatívou.

4. Práva a povinnosti strán

4.1. Správa stránok má právo na:

4.1.1. Zmeňte pravidlá používania stránky, ako aj zmeňte obsah tejto stránky. Zmeny nadobúdajú platnosť od okamihu zverejnenia novej verzie dohody na webových stránkach.

4.2. Užívateľ má právo na:

4.2.1. Prezerajte si všetok obsah dostupný na Webových stránkach, zanechávajte na nich komentáre, používajte jeho služby, nahrávajte svoj vlastný obsah (text, fotografiu, video).

4.2.2. Spýtajte sa na akékoľvek otázky týkajúce sa služieb webových stránok pomocou kontaktných informácií na stránke „Redakčná rada webových stránok“.

4.2.3. Stránku používajte výhradne na účely a spôsobom, ktorý ustanovuje dohoda, a nie je to zakázané zákonom.

4.2.4. Kopírovanie informácií zo stránky je povolené iba s aktívnym odkazom na zdroj, ktorý nie je uzavretý pred indexovaním pomocou vyhľadávacích nástrojov.

4.2.5. Vyžiadajte administráciu, aby skryla všetky informácie o používateľovi.

4.2.6. Informácie o webe používajte na komerčné účely bez osobitného súhlasu.

4.3. Užívateľ stránky sa zaväzuje:

4.3.1. Poskytnite na žiadosť Správcu stránok ďalšie informácie, ktoré priamo súvisia so službami poskytovanými na tomto serveri.

4.3.2. Pri používaní stránky dodržiavajte majetkové a nemajetkové práva autorov a ďalších nositeľov práv.

4.3.3. Nerobte kroky, ktoré by sa mohli považovať za narušenie normálnej prevádzky stránky.

4.3.4. Nedistribuovať pomocou webu žiadne dôverné a zákonom chránené informácie o jednotlivcoch alebo právnických osobách.

4.3.5. Vyvarujte sa akýchkoľvek krokov, ktoré by mohli porušiť dôvernosť chránenú zákonom.

4.3.6. Nepoužívajte túto stránku na šírenie reklamných informácií, s výnimkou súhlasu Správy stránky.

4.3.7. Nepoužívajte tieto služby na účely:

4.3.7.1. porušenie práv maloletých a (alebo) spôsobenie akejkoľvek ujmy im.

4.3.7.2. porušovanie práv menšín.

4.3.7.3. zastupovanie seba ako inej osoby alebo zástupcu organizácie a (alebo) komunity bez dostatočných práv vrátane práv pre zamestnancov tejto stránky.

4.3.7.4. zavádzajúce informácie o vlastnostiach a vlastnostiach každého obsahu, produktu alebo služby zverejnenej na tejto stránke.

4.3.7.5. nesprávne porovnanie obsahu, tovaru a / alebo služieb, ako aj formovanie negatívneho postoja k osobám (ne) používajúcim určitý obsah, tovary a / alebo služby alebo odsudzovanie týchto osôb.

4.3.7.6 nahrávanie nezákonného obsahu porušuje akékoľvek práva tretích strán; podporuje násilie, krutosť, nenávisť a (alebo) diskrimináciu na základe rasy, etnika, pohlavia, náboženstva a spoločnosti; obsahuje nepresné informácie a (alebo) urážky konkrétnych osôb, organizácií, úradov.

4.3.7.7. podnecovanie k protiprávnemu konaniu, ako aj pomoc osobám, ktorých konanie je zamerané na porušenie obmedzení a zákazov platných na danom území.

4.3.8. Zaistite presnosť poskytovaných informácií.

4.3.9. Zaistite bezpečnosť osobných údajov pred prístupom tretích strán.

4.4. Užívateľovi je zakázané:

4.4.1. Používajte akékoľvek zariadenie, program, postup, algoritmus alebo metódu, automatické zariadenie alebo ekvivalentný manuálny proces na prístup, získanie, kopírovanie alebo sledovanie obsahu Stránky.

4.4.2. Narušiť správne fungovanie Stránky.

4.4.3. V žiadnom prípade obísť navigačnú štruktúru stránok, aby ste prijímali alebo sa pokúšali získať akékoľvek informácie, dokumenty alebo materiály akýmikoľvek prostriedkami, ktoré nie sú osobitne poskytované službami tohto servera.

4.4.4. Neoprávnený prístup k funkciám Stránky, akýmkoľvek iným systémom alebo sieťam súvisiacim s touto Stránkou, ako aj k akýmkoľvek službám ponúkaným na Stránke.

4.4.5. Porušiť bezpečnostný alebo autentifikačný systém na Stránke alebo v akejkoľvek sieti súvisiacej so Stránkou.

4.4.6. Vykonajte spätné vyhľadávanie, sledujte alebo sa pokúste sledovať akékoľvek informácie o akomkoľvek inom Používateľovi stránok.

4.4.7. Používajte stránku a jej obsah na akékoľvek účely zakázané zákonom, ako aj na podnecovanie akejkoľvek nezákonnej činnosti alebo inej činnosti, ktorá porušuje práva na stránku alebo iné stránky.

5. Používanie stránky

5.1. Stránky a obsah, ktorý je súčasťou týchto stránok, vlastní a prevádzkuje Správa stránok.

5.2.Obsah Stránky je chránený autorským právom, zákonom o ochranných známkach a ďalšími právami súvisiacimi s duševným vlastníctvom a zákonmi o nekalej súťaži.

5.3. Táto zmluva sa vzťahuje na všetky ďalšie podmienky a podmienky prezerania obsahu poskytovaného na stránkach.

5.4. Informácie zverejnené na tejto stránke by sa nemali považovať za zmenu tejto dohody.

5.5. Administrácia stránky má právo kedykoľvek bez oznámenia Používateľovi vykonať zmeny v zozname Produktov a služieb ponúkaných na Stránke a (alebo) v ich cenách.

5.6. Dokument uvedený v ustanovení 5.7. tejto dohody upravuje v príslušnej časti a rozširuje jej účinok na používanie stránky používateľom, ako aj na zhromažďovanie, spracovanie a uchovávanie jeho osobných údajov.

5.7. Zásady ochrany osobných údajov: https://myhome.desigusxpro.com/sk/politika

5.8. Dokument uvedený v ustanovení 5.7. tejto dohody môže byť predmetom obnovenia. Zmeny nadobúdajú platnosť od okamihu ich aktualizácie na Stránke.

6. Zodpovednosť

6.1. Akékoľvek straty, ktoré môžu používateľovi vzniknúť v prípade úmyselného alebo neuváženého porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia tejto dohody, ako aj v dôsledku neoprávneného prístupu k komunikácii iného používateľa, správa stránky nehradí.

6.2. Správa stránok nie je zodpovedná za:

6.2.1. Oneskorenia alebo zlyhania v procese vykonávania operácie vyplývajúce z vyššej moci, ako aj všetky prípady porúch v telekomunikačných, počítačových, elektrických a iných súvisiacich systémoch.

6.2.2. Správne fungovanie Stránky, ak Užívateľ nemá potrebné technické prostriedky na jeho použitie, a taktiež nenesie žiadnu povinnosť poskytnúť používateľom také prostriedky.

7. Porušenie podmienok užívateľskej zmluvy

7.1. Administrácia stránky má právo zverejniť informácie o Užívateľovi, ak to súčasná legislatíva vyžaduje alebo umožňuje.

7.2. Správa stránok má právo bez predchádzajúceho upozornenia používateľa ukončiť a (alebo) zablokovať prístup na stránku, ak používateľ porušil túto dohodu alebo podmienky používania stránky uvedené v iných dokumentoch, ako aj v prípade ukončenia stránky alebo z dôvodu technického problému alebo problému.

7.3. Správa stránok nenesie zodpovednosť voči používateľovi ani voči tretím osobám za ukončenie prístupu na stránku v prípade, že používateľ poruší akékoľvek ustanovenie tejto dohody alebo iného dokumentu obsahujúceho podmienky používania stránky.

8. Riešenie sporov

8.1. V prípade akýchkoľvek sporov alebo sporov medzi stranami tejto dohody je nevyhnutným predpokladom pre uplatnenie reklamácie (písomný návrh na dobrovoľné urovnanie sporu) skôr, ako sa obrátite na súd.

8.2. Príjemca reklamácie do 30 kalendárnych dní odo dňa jej prijatia písomne ​​oznámi žiadateľovi reklamáciu o výsledkoch posúdenia reklamácie.

8.3. Ak nie je možné spor vyriešiť dobrovoľne, ktorákoľvek zo strán má právo obrátiť sa na súd so žiadosťou o ochranu svojich práv, ktoré im poskytuje súčasná legislatíva.

8.4. Akýkoľvek nárok týkajúci sa podmienok používania stránky musí byť podaný do 5 dní od vzniku dôvodu, s výnimkou ochrany autorských práv na materiály stránky chránené v súlade so zákonom. V prípade porušenia podmienok tohto článku je akýkoľvek nárok ponechaný súdom bez zváženia.

9. Ďalšie podmienky

9.1. Správa stránok neprijíma protinávrhy používateľov týkajúce sa zmien tejto dohody s používateľom.

9.2. Komentáre používateľov zverejnené na stránkach nie sú dôvernými informáciami a môžu byť použité správou stránok bez obmedzení.

10. Súhlas s bulletinom

10.1.Stránka má predplatné na odber bulletinu: oznámenia, najnovšie správy o webe, propagačné akcie, reklamné ponuky a ďalšie informácie, ktoré by mohli byť pre predplatiteľa zaujímavé.

10.2. Používateľ zadaním svojho e-mailu do formulára na prihlásenie na odber a kliknutím na tlačidlo „Prijať“ dáva neobmedzený súhlas s prijímaním obsahu informačného vestníka, ako aj so spracovaním jeho osobných údajov.

10.3. Odberateľ bulletinu sa môže kedykoľvek odhlásiť z jeho odberu kliknutím na špeciálny hypertextový odkaz v jednom z poštových listov. Môžete tiež požiadať o zmenu alebo odstránenie svojich údajov e-mailom.

Kuchyňa

Spálňa

Balkón